Nytt utstyr og prosedyrer – hvem deltar?

Intervju med ansatte i selskap som har opplevd rømming viser at valg av utstyr og nytt utstyr har vært medvirkende årsaker til rømming.

Fotograf: T. Thorvaldsen, SINTEF Ocean.

Utstyret kan være dårlig tilpasset lokale forhold, og vanskelig å bruke og håndtere.

Flere røktere mener at de ikke får god nok opplæring når nytt utstyr innføres, og at de ikke har tid til å sette seg inn i bruken av det. Uklare eller mangelfulle prosedyrer og brukerhåndbøker er en utfordring som er knyttet til dette.

En ansatt på ledernivå sier:

Før var man sammen om å ta avgjørelser, da selskapene var små og man ikke var så mange. Da var det de samme som tok avgjørelsene som skulle bruke utstyret. Nå er det noen som tar avgjørelser på utstyr, og de er ikke de samme som gjør jobben. Det er ikke de som skal bruke det i praksis.

Involvering av de ansatte er et viktig poeng her. Opplever de ansatte at de får delta når nytt utstyr skal kjøpes og prosedyrer innføres?

Svar som ble gitt i HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 forteller noe om dette.

Svarene viser at noen av de ansatte (røktere, driftsledere og ansatte på servicefartøy)

• ikke blir involvert i anskaffelse av nytt utstyr
• ikke deltar i å lage nye prosedyrer
• ikke blir involvert når nye prosedyrer skal innføres

Vi spurte hvor enige ansatte var i følgende påstander:

Jeg blir involvert i anskaffelse av nytt utstyr

Svarene viste at 31 % var uenig eller svært uenige i påstanden (113 av 428 ansatte).

Jeg deltar i å lage nye prosedyrer

Svarene viste at 34 % var uenig eller svært uenig i påstanden (144 av 428 ansatte).

Jeg blir involvert når nye prosedyrer skal innføres

Svarene viste at 22 % var uenig eller svært uenig i påstanden (95 av 428 ansatte).

Av Trine Thorvaldsen, juni 2018