Nota rengjøres ofte med utstyr bestående av roterende vaskeskiver med høytrykksstråler. Her kan du lese om hvordan nota kan skades av høytrykksspyling, og hva du skal følge med på for å unngå hull i not.

De siste årene har vasking med spylerigger ført til flere hendelser med skader på not og rømming av fisk. Inntrykket er at dette har vært et økende problem de siste årene, og da særlig på grunn av slitasjeskader på nøter. Det er flere grunner til det:

  • Nota spyles oftere og lengre for at rensefisk ikke skal beite på begroing
  • Nøter produseres med strammere notlin, og sammen med økt nedlodding kan dette bidra til mer slitasje på not

Hvordan hindre slitasje og hull i nota?

  • Sørg for at spyleutstyret blir inspisert hver dag før bruk. Skarpe kanter som løse dyser og skruer, sprekker og annet kan lage kuttskader i notlinet
  • Ha kontroll over vaskeoperasjonen: Bruk kamera og følg med på kraftbruk fra nokke eller kran
  • Se etter tegn til slitasje på notlin, spesielt ved sidetau med nedlodding
  • Trolig kan en god coating gi beskyttelse mot slitasje
  • Sørg for gode prosedyrer og etterspør god brukerveiledning
  • Bygg kompetanse hos personell, sørg for god kommunikasjon mellom servicefartøy og anlegg, og ha oppstartsmøte med SJA (sikker jobb analyse)

Les mer:

Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø

https://www.fiskeridir.no/content/download/14430/203058/version/12/file/PM2.7-spyling-av-not-i-sj%C3%B8.pdf

Av Heidi Moe Føre, februar 2018.