Et oppdrettsanlegg består av flytekrage, not og fortøyning (sertifiserte hovedkomponenter). I tillegg installeres ekstrautstyr som lodd, dødfiskpumpe eller håv, luseskjørt, utstyr til rensefisk, fôringsutstyr, kamera med mer. Det benyttes også en del utstyr under operasjoner på anlegget, som notvasker, kulerekke, orkastnot og presenning.

I perioden 2010-2016 var hull i not fra ekstrautstyr en sentral årsak til rømming: Ekstrautstyr var medvirkende årsak til halvparten av registrert rømt oppdrettsfisk. De største rømmingshendelsene skyltes skader på nota fra bunnring, andre lodd og dødfiskpumpe. Hullene oppsto både som følge av slitasje fra utstyr og under håndtering av lodd.


Risiko for skader på not fra ekstrautstyr kan reduseres med følgende tiltak:

  • Plasser ekstrautstyr der det ikke kan komme i kontakt med nota. Ta hensyn til at både utstyr og not kan bevege seg mye ved kraftig strøm og hardt vær.
  • Vær ekstra oppmerksom på utstyr som er i kontakt med not, for eksempel dødfiskpumpe/håv, notvasker og kulerekke. Inspiser nota ofte og pass på at utstyret ikke har skarpe kanter eller begroing som kan skade nota.
  • Sørg for god innfesting av utstyr. Etabler samarbeid mellom oppdretter og utstyrsleverandører for å finne gode, trygge løsninger.
  • Velg utstyr av god kvalitet med gjennomtenkte og testede løsninger.
  • Pass på at håndtering av utstyr skjer i god avstand fra nota.
  • Etterspør brukerhåndbøker som er lette å forstå og bruke.
  • Løst utstyr som benyttes i og rundt merd bør holde seg flytende i vann. Faller dette ned i nota kan det bidra til hull.
  • Sørg for at ansatte får god opplæring i bruk av utstyr og får anledning til å trene på å bruke det.
  • Risikovurdering av ekstrautstyr og operasjoner må ta hensyn til forhold ved den aktuelle lokaliteten.
  • Planlegg operasjoner og fordel ansvar og arbeidsoppgaver.

Artikkelbilde: Fiskeridirektoratet

Av Heidi Moe Føre, oktober 2018.