Dette vil gi god innsikt i årsaksbildet og hjelp til å forebygge nye hendelser. En felles granskningsmetode vil hjelpe næringen i grundige og systematiske granskninger av sine rømmingshendelser, og til å lete etter bakenforliggende årsaker ut over de direkte, ofte rent tekniske årsakene. Ved å granske rømmingshendelser vil man kunne frembringe ny kunnskap som grunnlag for effektive tiltak, som kan formidles på en måte som gir læring i alle ledd, fra den enkelte røkter til myndighetene.

Dette notatet gir en generell beskrivelse av gransknings­prosessen, og en innføring i noen utvalgte granskningsmetoder som er i bruk i andre bransjer. Styrker og svakheter ved metodene er diskutert i forhold til behovene i havbruksnæringen.

Les rapporten om Granskingsmetoder