Ansattes vurderinger av sikkerhet

Risiko for både fisk og folk kan knyttes til forhold som arbeidspress, prioriteringer, vedlikehold, aviksrapportering og kommunikasjon. Opplever ansatte at de kan sette sin egen sikkerhet først?

Fotograf: T. Thorvaldsen, SINTEF Ocean.

Ansatte som jobber ute på anlegg og fartøy føler et stort ansvar for fisken, og for å hindre rømming. De skal også sørge for egen og kollegers sikkerhet. En ansatt fortalte at det er mange hensyn å ta:

Vi har en nullvisjon for rømming, men også på andre områder. Null rømming, null lus, null sykdom, null dødelighet og null skader på folk.

I løpet av en arbeidsdag må de ansatte gjøre mange vurderinger og valg. Hvordan vurderer de forhold knyttet til personsikkerhet? Svar som ble gitt i HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 forteller en del om dette.

Svarene viser at noen av de ansatte (røktere, driftsledere og ansatte på servicefartøy)

Under kan du se noen eksempler på hva ansatte mener om sikkerhet. Vi spurte hvor enige de var i følgende påstander:

I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til sikkerhet

Svarene viste at 22 % var enig eller svært enig i påstanden (93 av 428 ansatte).

Hensynet til fiskevelferd og rømming gjør at sikkerhetsrutiner ikke alltid kan følges

Svarene viste at 13 % var enig eller svært enig i påstanden (54 av 428 ansatte).

Jeg er av og til presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten

Svarene viste at 12 % av ansatte var enig eller svært enig i påstanden (52 av 428).

Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet

Svarene viste at 20 % av ansatte var enige eller svært enige i påstanden (87 av 428).

Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og – prosedyrer

Svarene viste at 26 % av ansatte var enige eller svært enige i påstanden (111 av 428).

Hva ville du svart?

Les mer om HMS i havbruk her.

Av Trine Thorvaldsen, mai 2018